До: Катерина Георгиева Велкова ул. “Съборна” № 51 гр. Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Катерина Георгиева Велкова
ул. “Съборна” № 51
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-275918/07.09.2017 г. от Христо Страшимиров Константинов, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, засягащо сграда с идентификатор с идентификатор 56784.506.163.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 15.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 23.11.2017 г.