ДО КАТЕРИНА ЙОНЧЕВА ЧЕРКЕЗОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”СПОРТИСТ” № 80

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КАТЕРИНА ЙОНЧЕВА ЧЕРКЕЗОВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”СПОРТИСТ” № 80

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-245359-10.08.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7635-13.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.529.22.1, 00702.529.22.1.1, 00702.529.22.1.2, 00702.529.22.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7635-13.10.2017 г.

 

 

                                                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.11.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      29.11.2017г..