ДО КАТЯ КИРЧЕВА МИХАЙЛОВА КИРЧО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ ЗОРКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА ВЪРБАН АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ АНГЕЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ ДЕЯН ГРИГОРОВ ДРЪНДОВ СНЕЖАНА КОНСТАНТИНОВА ИКОНОМОВА ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ ПЛАМЕН ХРИСТО

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КАТЯ КИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
КИРЧО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
ЗОРКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЪРБАН АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ
АНГЕЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
ДЕЯН ГРИГОРОВ ДРЪНДОВ
СНЕЖАНА КОНСТАНТИНОВА ИКОНОМОВА
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СТАНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-271586-01.09.2017 г. от СЕРАФИМ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6907.1137, 04234.6907.189, 04234.6907.188, 04234.6907.187, с.Бистрица, район „Панчарево“, област София.

Изменението се извършва по скица-проект № 15-574859-16.11.2017 г. и се състои в: промяна в границите на поземлените имоти в съответствие с границите на УПИ ХІІ-97, кв. 7 по плана на гр. София, вилна зона „Бункера“, съществуващи сгради, и въз основа на документ за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на съобщението в приемната на СГКК София след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-271586-01.09.2017 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-271586-01.09.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6907.1137, 04234.6907.189, 04234.6907.188, 04234.6907.187, с.Бистрица, район „Панчарево“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                                

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.03.2018 г.