ДО КИРИЛ АСПАРУХОВ МИХАЛКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КИРИЛ АСПАРУХОВ МИХАЛКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-46300-20.02.2017г. от Снежана Стоянова Нецова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  49597.1706.40, 49597.1706.41 с адрес: с.Мърчаево, район Витоша, общ. София и поземлен имот 49597.1706.43- улица.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори  49597.1706.640 и 49597.1706.641, по скица-проект №15-96109-06.03.2017г., в съответствие с регулационните линии на УПИ ХІІ-238, кв.3 по плана на селото,  съгласно нот.акт №156, т.VІ, дело 1085 от 1975г. и нот.акт №157, т.VІ, дело №1087 от 1975год.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-46300-20.02.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-46300-20.02.2017г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  49597.1706.40, 49597.1706.41, 49597.1706.43 с адрес: с.Мърчаево, район Витоша, общ. София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Скица – проект.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:….........…………….....…

                                                                                                                     / инж.Мария Петрова /

                                                            ЗАПОВЕД РД-20-132/29.09.2017г. изменена със

                                                           ЗАПОВЕД РД -20-132-1/02.10.2017г.

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 09.10.2017 г.