Дo: КИРИЛ БОГОМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
КИРИЛ БОГОМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ

Публикация на:: 
София - град

            В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-203269-05.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9902-22.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4334.1503, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-9902-22.12.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-9902-22.12.2017 г.
2. Копие на скица-проект

 

 

                                            Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                              / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.02.2018 г.