ДО КИРИЛ БРАТАНОВ ДИМИТЪР БРАТАНОВ ХРИСТО ДАСКАЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КИРИЛ БРАТАНОВ
ДИМИТЪР БРАТАНОВ
ХРИСТО ДАСКАЛОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-366077-24.11.2016 г. от ЯРОСЛАВ БРАТАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1978.1301, 68134.1978.1302, 68134.1978.1303, 68134.1978.35 от КККР на гр. София, район “Витоша”, Столична община.

Изменението се състои в нанасяне на поземлен имот в съответствие с границите на УПИ I-665, кв. 6 по плана на гр. София, м.”В.з.Кицентър – II част”, одобрен със заповед № РД-50-09-81/16.03.1990 г. и съгласно приложени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемните дни: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег.№ 01-366077-24.11.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите: на адреса на СГКК София: гр. София, ул. „Мусала” №1; на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№ .№ 01-366077-24.11.2016 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1978.1301, 68134.1978.1302, 68134.1978.1303, 68134.1978.35 от КККР на гр. София, район “Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 19.05.2017 г.