До КНС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД МЕЛАДИНИС ООД чрез

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
КНС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД
МЕЛАДИНИС ООД
чрез
ВЕЛИН БОЙКОВ ВЕЛИНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-61528-16.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3713-10.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.905.3088, 68134.905.703, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3713-10.05.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 25.05.2018 г.