Дo: КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ "АДА-90" ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
"АДА-90" ЕООД

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-325356-18.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2473-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6906.628, 04234.6906.630, 04234.6906.910, 04234.6906.1883, 04234.6906.1912, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2473-27.03.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-2473-27.03.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                                                      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /