ДО КРАСИМИР ДИМОВ КОЛЕВ СИНДИК НА „ОНГЪЛ“ АД (в несъстоятелност) Адрес: гр.Пловдив, ул. „Барикадите” № 10

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КРАСИМИР ДИМОВ КОЛЕВ
СИНДИК НА „ОНГЪЛ“ АД (в несъстоятелност)
Адрес: гр.Пловдив, ул. „Барикадите” № 10

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-352824-08.11.2017 г. в СГКК-Пловдив от ОБЩИНА ПЛОВДИВ, подадено на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Пловдив засягащо ПИ с ИД 56784.527.119, за който в кадастралния регистър е записан „ОНГЪЛ“ АД, като съсобственик. Искането от ОБЩИНА ПЛОВДИВ е да се заличи, като собственик „ОНГЪЛ“ АД и да се запише ОБЩИНА ПЛОВДИВ за 1/3 ид.част по АОС №122 от 04.10.2017 г. на СВ-Пловдив.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите в СГКК-Пловдив. Предоставя Ви се възможността да се запознаете с предлаганото изменение на кадастралния регистър и да изразите становище по започналото административно производство. При неизразяване на становище и не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявлението, процедурата по изменение на кадастралния регистър за ПИ с ИД 56784.527.119 продължава при спазване на законоустановения ред.

В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 08.02.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 16.02.2018 г.