ДО КРАСИМИР ГРИГОРОВ МЕТОДИЕВ ПАВЕЛ ГЮРОВ ГЮРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
КРАСИМИР ГРИГОРОВ МЕТОДИЕВ
ПАВЕЛ ГЮРОВ ГЮРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че,  по повод на заявление № 01-351992/ 08.11.2017 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-3125/ 18.04.2018 г., касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 02676.501.887, 02676.501.890 и 02676.501.4187 и коригиране формата на сграда с идентификатор 02676.501.887.1, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 240 /1990 г. на Кмета на Община Банско, Акт за публична общинска собственост № 20/ 30.06.1998 г., издаден от Община Банско и разработка от правоспособно лице по кадстър.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-3125/ 18.04.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.06.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт `АО`/ :

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/