ДО КРАСИМИР ИВАНОВ МАЛЕХУНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО КРАСИМИР ИВАНОВ МАЛЕХУНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено от Марин Парапунов, Ромео Парапунов, Тинка Бучинска, Верка Дреновичка, Мария Найденова, Стоил Дивчев, Дияна Дивчева, Борис Бонков, Никола Пръчков, Янка Дангулева, Лидия Коцакова, Росица Гергинина и Елена Копанарова заявление с рег. № 01-34230-08.02.2017. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се състои в коргиране границите на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 61813.762.251; допълване на: нов ПИ с идентификатор 61813.762.336 и Сграда с идентификатор 61813.762.336.1, на основание Заповед № РД-15-600/28.12.2000г. на Община Разлог, Нотариален акт № 111/21.04.1999 г.: РС- Разлог, Нотариален акт № 83/26.02.2001г. : Служба по вписванията – гр. Разлог, Решение № 428/ 31.01.2008 г. на ОС- Благоевград и геодезическа разработка.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 17.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.05.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград