ДО КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА КАТЕРИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ
АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ
МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА КАТЕРИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНКА ТОМОВА ЛАЗАРОВА ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-178196 / 14.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Катя Иванова Паскалева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.601.266 и поземлен имот с идентификатор 56126.601.8112. Oбособява се нов поземлен имот с идентификатор 56126.601.8196, на основание проведени процедури по одобряване и приемане на помощен кадастрален план, Удостоверение по чл. 13, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ от 03.11.1998 г. на Община Петрич, скица № 1141 съгласно чл. 13, ал.6 от ППЗСПЗЗ, Решение № 2095 / 10.11.1998 г. на ОСЗ гр. Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър. На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград