ДО КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА КАТЕРИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ
АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ
МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА КАТЕРИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНКА ТОМОВА ЛАЗАРОВА ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-178196 / 14.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Катя Иванова Паскалева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.601.266 и поземлен имот с идентификатор 56126.601.8112. Oбособява се нов поземлен имот с идентификатор 56126.601.8196, на основание проведени процедури по одобряване и приемане на помощен кадастрален план, Удостоверение по чл. 13, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ от 03.11.1998 г. на Община Петрич, скица № 1141 съгласно чл. 13, ал.6 от ППЗСПЗЗ, Решение № 2095 / 10.11.1998 г. на ОСЗ гр. Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър. На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград