Дo: КРАСИМИР ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ До: АСЕНКА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
КРАСИМИР ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ

До:
АСЕНКА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-334906-25.10.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9493-11.12.2017 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1386.2570.1.25, 68134.1386.2570.1.30, 68134.1386.2570.1.31 и 68134.1386.2570.1.32, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9493-11.12.2017 г.

 

 

Дата: 11.12.2017 г.      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж.Д.Величков /

 

Качено на табло: 14.02.2018г.