ДО КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ САРИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ САРИЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРИЕВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-310800-06.10.2017 от Илиан Борисов  Марков чрез пълномощник Невянка Мезева Маркова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти” за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.513.26.1.9 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле” № 16, вх.А, ет.2.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за посочения в заявлението самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.26.1.9 като собственици са записани Вълчо Атанасов Сариев и Кина Иванова Сариева с документ за собственост – Протокол за съдебна делба от 08.05.1968 г.

Нанасянето на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на Вълчо Атанасов Сариев и Кина Иванова Сариева като собственици и записване на Илиан Борисов  Марков като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.26.1.9  с документ за собственост  – Нотариален акт № 151, т.5, рег.№ 1332,  дело № 2515 издаден на 09.07.1996 г. от Районен съд Велико Търново  .

На основание чл. 34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-310800-06.10.2017 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в приемната на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. 01-310800-06.10.2017,  СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.513.26.1.9 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле” № 16, вх.А, ет.2.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение:                                                                                       

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.            Дата на сваляне от таблото: 22.11.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/инж.Милко Недялков - младши експерт АО/