До: КРЪСТЬО БОРИСОВ ТОМОВ До: ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ До: АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
КРЪСТЬО БОРИСОВ ТОМОВ

До:
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

До:
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-356034-10.11.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на № 18-1367-14.02.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1384.2056.5.31, 68134.1384.2056.5.33, 68134.1384.2056.5.7, 68134.1384.2056.5.8, 68134.1384.2056.5.9, за които сте заинтересовано лице.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1367-14.02.2018 г.

 

 

 

Дата: 12.03.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 12.04.2018г.

Изработил:                          инж. Ал. Петрова