ДО КУМАН ДЕЛКОВ ЗЛАТАНСКИ ГР. ПЛОВДИВ УЛ.”БАТАК” № 7 ЕТ.3 ДО ДИМИТЪР ДЕЛКОВ ЗЛАТАНСКИ ГР. ПЛОВДИВ УЛ.”БАТАК” № 7 ЕТ.3 ДО МИЛАНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНСКА ГР. СОФИЯ Ж.К. МЛАДОСТ-3 БЛ.364. ВХ.3 ЕТ.7 АП.33 ДО МАРИНА ДЕЛКОВА ЗЛАТАНСКА ГР. СОФИЯ Ж.К. МЛАДОСТ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КУМАН ДЕЛКОВ ЗЛАТАНСКИ
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ.”БАТАК” № 7 ЕТ.3

ДО
ДИМИТЪР ДЕЛКОВ ЗЛАТАНСКИ
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ.”БАТАК” № 7 ЕТ.3

ДО
МИЛАНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНСКА
ГР. СОФИЯ
Ж.К. МЛАДОСТ-3 БЛ.364. ВХ.3 ЕТ.7 АП.33

ДО
МАРИНА ДЕЛКОВА ЗЛАТАНСКА
ГР. СОФИЯ
Ж.К. МЛАДОСТ-3 БЛ.364. ВХ.3 ЕТ.7 АП.33

ДО
НИКОЛАЙ ДЕЛКОВ ЗЛАТАНСКИ
ГР. СОФИЯ
Ж.К. МЛАДОСТ-3 БЛ.364. ВХ.3 ЕТ.7 АП.33

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-238490-04.08.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8202-01.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.555.21.1.3, 56784.555.21.1.1, 56784.555.21.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8202-01.11.2017 г.

 

Дата: 04.12.2017 г.                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.12.2017г..