ДО КЪНЕТА ИЛИЕВА ПАСКАЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
КЪНЕТА ИЛИЕВА ПАСКАЛЕВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-318799-17.10.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 67338.549.83.3 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Предел №6.

Изменението се изразява в коригиране на КРНИ на сграда съгласно чл. 55, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и предоставени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-318799-17.10.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес:

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-318799-17.10.2017г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор 67338.549.83.3 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Предел №6.

 

Дата на табло: 04.05.2017г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:          .......................        

                                                                                                                /ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ/