Дo: КУНКА Г.ПЕТРОВА СОНЯ ГОШЕВА ЛАЗАРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: КУНКА Г.ПЕТРОВА
СОНЯ ГОШЕВА ЛАЗАРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-17367-15.01.2018 г. от ВАСИЛ ИВАНОВ ВУЛЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Луковит, общ. Луковит, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Исканото изменение на кадастралната карта засяга поземлен имот с идентификатор  44327.502.2450.2  , за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                     / инж. в. кръстев /

Дата на поставяне на таблото: 12.04.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 26.04.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – Експерт