До: ЛАЗАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Балчик" № 7, ет.1 До: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Адрес: град София, ЖК "Дружба" Бл. 281А, вх. Б, ет.2, ап.1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЛАЗАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
Адрес: град Пловдив, ул. "Балчик" № 7, ет.1

До: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
Адрес: град София, ЖК "Дружба"
Бл. 281А, вх. Б, ет.2, ап.1
До: СЛАВКА ПАНДОВА ЖУГЛОВА
Адрес: град Пловдив, ул. "Балчик" № 7

До: МАРИЯ ГРУДЕВА ПУЛЕВА
Адрес: град Пловдив, ул. "Богомил" № 39,
Ет.8, ап.16

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-386211-13.12.2016 година в СГКК – Пловдив, подадено от Вилияна Тодорова Георова на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за схеми в сграда 56784.521.612.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото:  12.04.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      20.04.2017г..