До: ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТАНЕВА До: СТОЯНЧО ДИКОВ СТАНЕВ Дo:

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТАНЕВА

До:
СТОЯНЧО ДИКОВ СТАНЕВ

Дo:
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ВЕЛИНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186621-21.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6936-21.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.106.209.1.54, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-6936-21.09.2017 г.

 

                                                                                            Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                                      / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото:  09.11.2017г.