Дo: ЛИЛЯНА ЕСТО ВЕЗЕНКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ЛИЛЯНА ЕСТО ВЕЗЕНКОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-221532-20.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-457-16.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.471, 68134.1891.471.1, 68134.1891.483, 68134.1891.948, 68134.1891.948.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-457-16.01.2018 г.
2. Копие от скица – проект 

 

 

Дата на Залепване на табло: 15.05.2018 г.      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Изработил:

           инж. Мария Петрова