Дo: ЛИЛЯНА ИВАНОВА КИТОВА ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЯУРСКА АНКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЛИЛЯНА ИВАНОВА КИТОВА
ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЯУРСКА
АНКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Перник

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 09-31363-24.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9680-15.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 61577.501.2171, 61577.501.9604, 61577.501.9664, 61577.501.9665, 61577.501.9666 и 61577.501.9667, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик. В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението върху таблото в приемната на СГКК ПЕРНИК, Ви се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-9680-15.12.2017 г. на Началника на СГКК ПЕРНИК за изменение на КККР.

 

Дата на залепване: 12.01.2018 г.

Дата на сваляне: 29.01.2018 г.

С уважение,

инж. М. МИНТОВА

                                                                                         Началник на СГКК – гр. ПЕРНИК