ДО : ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ПЕТРУШЕВА пл.. Незнайният воин № 1 вх. А, ет. 3, ап. 20 гр. Ботевград

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО :
ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ПЕТРУШЕВА
пл.. Незнайният воин № 1 вх. А, ет. 3, ап. 20
гр. Ботевград

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-11965-17.01.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1 от наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР 05815.307.654, 05815.307.654.1, 05815.307.73, 05815.307.73.1, 05815.307.73.2, 05815.307.74, 05815.307.74.1, 05815.307.75, 05815.307.718, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1707-13.03.2017 г.

2. Копие на скица-проект № 15-83085-24.02.2017г

 

 

                                                ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

                        ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                               със Заповед рег.№ РД-20-43/07.04.2017г

 

Дата на залепване на таблото: 18.04.2017г.