Дo: ЛЪЧЕЗАР СЕРАФИМОВ ИВАНОВ Дo: ДИМИТЪР СЕРАФИМОВ ИВАНОВ Дo: САШКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА До: ГЕОРГИ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ До: ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЛЪЧЕЗАР СЕРАФИМОВ ИВАНОВ

Дo:
ДИМИТЪР СЕРАФИМОВ ИВАНОВ

Дo:
САШКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

До:
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

До:
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177219-13.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6439-31.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.606.163.1, 68134.606.163.1.1, 68134.606.163.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-6439-31.08.2017 г.
2. Копие на скица-проект № 15-424090-31.08.2017 г.

 

                                                                                  Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на таблото:  05.12.2017г.

 

Изготвил:

            / инж. Т. Петкова/