ДО ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ ТОПАЛОВ ЛЮБА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА СТЕФАН МИЦЕВ ВЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ, ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ НАСЛЕДНИЦИ

Версия за печатВерсия за печат

ДО
ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ ТОПАЛОВ
ЛЮБА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
СТЕФАН МИЦЕВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ,
ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ НАСЛЕДНИЦИ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г. от ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.320, 68134.1937.319, 68134.1937.322, 68134.1937.321, район „Витоша“, област София.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.1532, 68134.1937.1533, 68134.1937.1534, 68134.1937.1535, 68134.1937.1536 по скица – проект № 15-110971-14.03.2017 г., нанася се УПИ ХIV-320, кв. 340 по регулационен план на местност „ж.к. Гърдова глава“, одобрен със заповед № РД-09-50-364/27.05.1997 г. на главния архитект на СО, потвърдена с решение № 85 по протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и съгласно документи за собственост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемните дни: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 ч. до 11,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.320, 68134.1937.319, 68134.1937.322, 68134.1937.321, район „Витоша“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                           

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 16.05.2017

 

статус: 
Актуално