ДО ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ ТОПАЛОВ ЛЮБА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА СТЕФАН МИЦЕВ ВЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ, ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ НАСЛЕДНИЦИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ ТОПАЛОВ
ЛЮБА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
СТЕФАН МИЦЕВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ,
ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ НАСЛЕДНИЦИ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г. от ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.320, 68134.1937.319, 68134.1937.322, 68134.1937.321, район „Витоша“, област София.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.1532, 68134.1937.1533, 68134.1937.1534, 68134.1937.1535, 68134.1937.1536 по скица – проект № 15-110971-14.03.2017 г., нанася се УПИ ХIV-320, кв. 340 по регулационен план на местност „ж.к. Гърдова глава“, одобрен със заповед № РД-09-50-364/27.05.1997 г. на главния архитект на СО, потвърдена с решение № 85 по протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и съгласно документи за собственост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемните дни: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 ч. до 11,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-47462-20.02.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.320, 68134.1937.319, 68134.1937.322, 68134.1937.321, район „Витоша“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                           

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 16.05.2017