До: ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ КИРЯЗОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ КИРЯЗОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-376721-27.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3702-09.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.399, 68134.2046.402, 68134.2046.3333, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-3702-09.05.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-30130-17.01.2018г.
 

 

 

                                                                               Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото:  11.06.2018г.