До: ЛЮБКА ИВАНОВА ЖИВКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ЛЮБКА ИВАНОВА ЖИВКОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-245653-10.08.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2604-29.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11394.1791.252, 11394.1791.256, 11394.1791.1670, 11394.1791.252.1, 11394.1791.252.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-2604-29.03.2018 г.
2. Копие на скица-проект №15-529586-26.10.2017 год.

 

 

                                                                               Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото:  16.05.2018г.