До ЛЮБОМИР МАКАРИЕВ ГЮРОВ До ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЮРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ЛЮБОМИР МАКАРИЕВ ГЮРОВ
До
ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЮРОВА

Публикация на:: 
София - град

     На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-70620-13.03.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1386.28, 68134.1386.27, 68134.1386.25, 68134.1386.2146, 68134.1386.2042 находящ се в район Надежда, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.1386.2850, 68134.1386.2851 и 68134.1386.2852, съответстващи на ПИ 26, ПИ 25 и ПИ 24, по скица - проект № 15-387294-11.08.2017 г., и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време на СГКК София в дните: понеделник и петък от 10.30 ч. до 12.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-70620-13.03.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-70620-13.03.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1386.28, 68134.1386.27, 68134.1386.25, 68134.1386.2146, 68134.1386.2042 находящ се в район Надежда, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Скица - проект                                                                                         

 

 

 

 

 

                                         ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:….........…………….....…

                                                                                                             / инж. Мария Петрова /

                                                                    заповед РД-20-132/29.09.2017 г. изменена със

                                                                    заповед РД -20-132-1/02.10.2017 г.  

 

 

Дата на поставяне на таблото 05.10.2017 г.