ДО: ЛЮБОСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ЛЮБОСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА
ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-67574- 21.02.2018г. /наш/ от Делян Николаев Муладжиков, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на  гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти  с идентификатори 07079.611.69, 07079.611.269, 07079.611.71 и сграда с идентификатор 07079.611.71.2, съгласно приложените документи за собственост, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Н. Стойков  и така както е показано на приложената към настоящото уведомление скица – проект № 15-216745-10.04.2018 г.

Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР. 

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  на гр. Бургас, общ. Бургас.

В тази връзка като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР  на кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                        НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                    ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 25.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 04.06.2018 г.