ДО МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ШОМОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ШОМОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх. № 01-61799-06.03.2017 г. на СГКК- Бл- град, от НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ЧЕПИЛЕВА, за  промяна в КРНИ, състояща се  във вписване и на ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ КОМБИШКОВ като собственик с 1/3 ид. ч. в  Поземлен имот с идентификатор 17395.193.6, въз основа на Нотариален акт  № 93, том 2, дело 170, вх. рег. № 357/ 12.02.2014 г.: СлВ- Гоце Делчев.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с горепосоченото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще актуализира исканото изменение в КРНИ.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 17.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.05.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ : 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград