До: Маргарита Стефанова Граматикова

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Маргарита Стефанова Граматикова

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-102166/06.04.2017 г. /наш/, подадено от Тонка Апостолова Апостолова, В качеството й на наследник на Апостол Вълков Апостолов, с което се иска изменение на кадастралния регистър към одобрената със заповед №РД-18-35/26.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта на кв.Банево, гр.Бургас по отношение на имот с идентификатор 07079.707.1006, с площ 11198 кв.м., СО „Острица 2“, з-ще Банево.За гореописания имот в кад.регистър към кадастраната карта като собственик е вписана Яна Атанасова Кумчева /поч./ със заповед №РД-09.90 от 02.06.2007 г. на Областен управител, с която е одобрено изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/.

Имот с идентификатор 07079.707.1006 от КККР, съответства на имот 501.1006 от ПНИ на СО „Острица 2“, кв.Банево. Видно от протокол №4 от 10.09.2015 г. на комисия по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ имот 761 от кадастралния план на зоната, съответства на имот пл.№68 от помощен план към ПНИ с площ 1082 кв.м., записан в регистъра на Апостол Вълканов Апостолов. Имот с пл.№68, с площ 1082 кв.м по помощен план към ПНИ попада в границите на имот №501.1006, с площ 1198 кв.м. Поради допусната очевидна фактическа грешка в нот.акт №13, т.7, дело 4408 от 09.09.1992 г. на БРС, където е посочен номер имот 751 с площ 1000 кв.м, вместо номер 761 с площ 1000 кв.м, комисията е дала указания на г-жа Тонка Апостолова да отстрани допуснатата в нотариалния акт грешка.

След поправка на нот акт № 13, т.7, дело 4408 от 09.09.1992 г. на БРС, комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ взема решение с протокол №3 от 03.11.2016 г. да се измени регистъра към ПНИ, като за имот №501.1006 се впише собственост върху 1000 кв.м в лицето на Апостол Вълков Апостолов, с документи за собственост: нот.акт № 13, т.7, дело 4408 от 09.09.1992 г. на БРС и нот.акт за поправка № 136, т.40, дело 6805, рег.13435 от 29.09.2016 г. на Служба по вписанията Бургас. Видно от документите  Апостол Вълков Апостолов е собственик на сградата в имот №501.1006, с идентификатор 07079.707.1006.1 по кадастрална карта, като в регистъра към кадастралната карта за собственик на сградата е записана Яна Атанасова Кумчева, с документ - заповед №РД-09.90 от 02.06.2007 г. на Областен управител.  С протокол №1 от 02.02.2017 г. комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, потвърждава решението си, обективирано в протокол  №3 от 03.11.2016 г. и преписката е изпратена в СГКК-Бургас /наш вх.№07-3500-14.03.2017 г./ за издаване на заповед, съгласно §4 к, ал.13, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

                По искането е образувано административно производство и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК и Ви даваме възможност в седемдневен срок, считано от датата на получаването на настоящото (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите становище по преписката с представяне на документ за собственост, като Ви обръщаме внимание, че бившите собственици на зем. земи придобиват право на собственост върху новообразуваните имоти в зоните по §4 от ЗСПЗЗ, със заповед на кмета на общината, съгласно §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.               

                На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                               НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.05.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 19.05.2017