До: МАРИЕТА РУМЕНОВА СЛАВОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
МАРИЕТА РУМЕНОВА СЛАВОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358369-13.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-845-30.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1972.888, 68134.1972.888.1, 68134.1972.1013, 68134.1972.1013.1, 68134.1972.1013.2, 68134.1972.1149, 68134.1972.1149.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-845-30.01.2018 г.
2. Копие на скица – проект № 15-2852-03.01.2018г.

 

                                                     Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                             / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото:  14.02.2018г.