ДО МАРИЙКА ЕГОВА ГРОЗЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
МАРИЙКА ЕГОВА ГРОЗЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-379778-29.11.2017 г. от РАДКА АПОСТОЛОВА ГЪРБУЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1979.158, 68134.1979.159 и 68134.1979.226, район „Витоша”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с идентификатор 68134.1979.1731 по скица – проект № 15-283654-08.05.2018г. в съответствие с границите на УПИ IV-158, кв. 2, по действащия регулационен план на местност „в.з. Милкова кория”, одобрен със заповед № РД-50-09-236/ 02.06.1988г., описан в нотариален акт № 157/ 08.03.1967г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-379778-29.11.2017 г.. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-379778-29.11.2017 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1979.158, 68134.1979.159 и 68134.1979.226, район „Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-283654-08.05.2018г.

 

    ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

/Със заповед № РД - 20-52/07.06.2018г./

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  12.06.2018г.

 

 

 

 

Изготвил:

инж.Т.Петкова