Дo: МАРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ До: НОНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА До: КРАСИМИРА СТОЙКОВА КОЛЕВА До: НИКОЛАЙ СТОЙКОВ КОЛЕВ До: ЮЛИЯ СТОЙКОВА ИВАНОВА До: МАРГАРИТА ДИМОВА ВЪЛКОВА До: СИМЕОН БОЖИДАРОВ ВЪРБАНОВ До: БОЖИДАР СИМЕОНОВ ВЪРБАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
МАРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

До:
НОНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

До:
КРАСИМИРА СТОЙКОВА КОЛЕВА

До:
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ КОЛЕВ

До:
ЮЛИЯ СТОЙКОВА ИВАНОВА

До:
МАРГАРИТА ДИМОВА ВЪЛКОВА

До:
СИМЕОН БОЖИДАРОВ ВЪРБАНОВ

До:
БОЖИДАР СИМЕОНОВ ВЪРБАНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 07-13274-24.10.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-152-04.01.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.102.246.1, за която сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-152-04.01.2018 г.

 

 

Дата: 04.01.2018 г.      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 14.02.2018г. Изготвил:                        инж. Ал. Петрова