ДО МАРИНЕЛА ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МАРИНЕЛА ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило завление вх. № 01-269113-31.08.2016 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-1186-21.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 48393.4988.25, 48393.4988.25.1, 48393.4988.25.2, 48393.4988.25.3, 48393.4988.25.4, 48393.4988.25.5, 48393.4988.25.6, 48393.4988.25.7, 48393.4988.25.8, 48393.4988.25.9, 48393.4988.25.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1186-21.02.2017 г.

2.Копие на Скица-проект №15-545742-08.11.2016 г.

 Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

/ инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на таблото: 18.04.2017 г.