До: МАРИЯ БОРИСОВА ТРИФОНОВА НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА СТЕФАН ТОЧЕВ СТЕФАНОВ ГАЛИНА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА ПЕТРАНКА РУСЕВА РУЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
МАРИЯ БОРИСОВА ТРИФОНОВА
НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА
СТЕФАН ТОЧЕВ СТЕФАНОВ
ГАЛИНА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА
ПЕТРАНКА РУСЕВА РУЕВА

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-312051-093.10.2017г. от „Холдинг Сакарци“  АД  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 143 том 9, дело 1309, дв.вх.рег. 2933 от 25.09.2017г., вписан в Служба по вписванията гр. Свиленград, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 65677.217.1, 65677.266.4, 65677.192.9, 65677.290.11, 65677.590.11, 65677.90.22 и 65677.4411.28 по действащата Кадастрална карта за землище на гр. Свиленград:

 

Данни преди промяната:

Поземлен имот 65677.217.1, м. ПЪСТРОГОРСКИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4654 кв.м., стар номер 217001;

Собственици:

ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ, с  Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.90.22, м. ОРМАНЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 1745 кв.м., стар номер 090022;

Собственици:

ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ, с  Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.192.9, м. КАНАКЛИЙСКА УВА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1084 кв.м., стар номер 192009;

Собственици:

ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ  с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.266.4, м. ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 3600 кв.м., стар номер 266004;

Собственици:

 ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.290.11, м. ПЪСТРОГОРСКИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7280 кв.м., стар номер 290011;гр. Свиленград, п.к. 6500

Собственици:

 Н-ци на ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.411.28, м. ЧЕРМЕНСКА УВА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 856 кв.м., стар номер 411028;

Собственици:

 ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ с  Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

Поземлен имот 65677.590.11, м. ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 480 кв.м., стар номер 590011;

Собственици:

 ТОНЮ ХРИСТОВ САМАНДЖИЕВ с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 26001 от 06.08.2002г., издаден от ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"СВИЛЕНГРАД

 

 

Данни след промяната:

Поземлен имот 65677.217.1, м. ПЪСТРОГОРСКИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4654 кв.м., стар номер 217001;

Собственици:

„ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

Поземлен имот 65677.90.22, м. ОРМАНЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 1745 кв.м., стар номер 090022;

Собственици:

„ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

 

Поземлен имот 65677.192.9, м. КАНАКЛИЙСКА УВА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1084 кв.м., стар номер 192009;

Собственици:

„ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

Поземлен имот 65677.266.4, м. ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 3600 кв.м., стар номер 266004;

Собственици:

 „ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

Поземлен имот 65677.290.11, м. ПЪСТРОГОРСКИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7280 кв.м., стар номер 290011;гр. Свиленград, п.к. 6500

Собственици:

„ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

Поземлен имот 65677.411.28, м. ЧЕРМЕНСКА УВА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 856 кв.м., стар номер 411028;

Собственици:

 „ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

Поземлен имот 65677.590.11, м. ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 480 кв.м., стар номер 590011;

Собственици:

 „ХОЛДИНГ САКАРЦИ, с  Нотариален акт № 143 том 9 рег. 5933 дело 1309 от 25.09.2017г.,  издаден от Служба по вписванията – гр. Свиленград

 

Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър – гр. Хасково:

                                  ..................................................................

( инж. Валентина Трайкова )

 

 

ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА: МАРИЯ БОРИСОВА ТРИФОНОВА

                                                ГАЛИНА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 13.11.2017 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 21.11.2017 г.