ДО МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
С. БОРИЛОВО
ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с протокол № КД-23-29/12.12.2016 г. на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект – Поземлен имот с площ 500 кв. м, находящ се във в.з. „Побит камък“ / местност „Гарово селище Побит камък“ /, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област с идентификатор 52012.963.11, собственост на Григор Недков Златанов, открито производство със Заповед № 18-7916/05.10.2016 г. на Началника на СГКК – Софийска област.

Материалите са на разположение в СГКК – Софийска област.

В 14-дневен срок от получаването на това уведомиелно писмо можете да направите справка по приетите кадастрална карта кадастрални регистри в СГКК – Софийска област, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: ………………

 

 

 

    Началник на СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ: ..............................................

                                                                                         /инж. Светломира Славова/