До: МАРИЯ САШОВА АЛЕКСАНДРОВА До: НЕВЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
МАРИЯ САШОВА АЛЕКСАНДРОВА
До:
НЕВЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.2 и ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка с регистрирано Заявление вх.№ 01-67864-21.02.2018г., в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 180 том 2, дело 302, дв.вх.рег. 759  от 07.02.2018г. вписан в Служба по вписванията гр. Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 77195.727.118.1, по действащата Кадастрална карта за землище на гр. Хасково:

Данни преди промяната:

Сграда 77195.727.118.1, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 63 кв.м.;гр. Хасково, п.к. 6300, ул. АЙТОС № 23

Собственици:

МАРИЯ САШОВА АЛЕКСАНДРОВА с Договор за делба № 60 том 5 дело 182 от 03.09.1997г., издаден от Нотариат-РС Хасково

н-ци на СИМЕОН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ с Договор за делба № 60 том 5 дело 182 от 03.09.1997г., издаден от Нотариат-РС Хасково

 

Данни след промяната:

Сграда 77195.727.118.1,  функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 63 кв.м.;гр. Хасково, п.к. 6300, ул. АЙТОС № 23

Собственици:

ХАЛИМ САЛИМ ХАЛИМ с Нотариален акт № 180 том 2 рег. 759 дело 302 от 07.02.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Хасоково.

 

            Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър – гр. Хасково:

                 ..................................................................

( инж. Валентина Трайкова )

Дата на поставяне на таблото: 10.04.2018

Дата на сваляне от таблото: 18.04.2018