ДО МАРИЯ ТОДОРОВА САПУНДЖИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МАРИЯ ТОДОРОВА САПУНДЖИЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-380934-07.12.2016г. от Мариана Методиева Савова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за сграда с идентификатор 02659.2195.584.1 и самостоятелни обекти с идентификатори 02659.2195.584.1.1 и 02659.2195.584.1.2, район „Банкя”, Столична община, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9:30 до 11:30ч., имате възможност да изразите становище и съгласно чл. 36, ал. 2 от АПК да предоставите доказателства по започналото административно производство. След изтичане на срока, процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

      НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.03.2017