До: МАРИЯН ЗЛАТЕВ МИТКОВ ул. „България“ № 29, вх.А, ет.1, ап.3 гр. Каварна 9650

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
МАРИЯН ЗЛАТЕВ МИТКОВ
ул. „България“ № 29, вх.А, ет.1, ап.3
гр. Каварна 9650

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение разпоредбата на чл.53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-117719-20.04.2016 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич, подадено от Еленка Борисова Хараламбиева, чрез пълномощник адв. Борислава Хараламбиева Захариева, като се съобразихме с указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в служебно предоставените ни с вх. № 05-1664/08.02.2017 г.: Определение                              № 1376/02.02.2017 г. на Върховен административен съд на Република България, постановено по АД             № 553/2017 г. и Определение № 273/    28.10.2016 г. на Административен съд – Добрич, постановено по АД № 496/2016 г., по което сте били страни, на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.5, във вр. с чл.53а, т.1 от ЗКИР, на 18.04.2017 г. извършихме изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, съгласно приложени към заявление вх. № 01-117719-20.04.2016 г. решение № 6650/07.04.2014 г. на Общинска служба по земеделие (ОСЗ)  гр.Каварна и скица-проект, неразделна част от него, касаеща ПИ 66113.12.76; 66113.12.77; 66113.12.78; 66113.12.80; 66113.12.85 и 66113.12.86.

При така извършеното изменение, са отразени два новообразувани ПИ: 66113.12.168 (образуван от ПИ 66113.12.76; 66113.12.77; 66113.12.78; 66113.12.85 и част от ПИ 66113.12.80) и 66113.12.169 (образуван ПИ 66113.12.86 и част от ПИ 66113.12.80), като за ПИ 66113.12.168, на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР, в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) вписахме данните за всички лица и документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост:

  • Ø  на н-ци на Злати Митков Георгиев, съгласно решение № 6650/07.04.2014 г. на Общинска служба по земеделие (ОСЗ)  гр.Каварна (удостоверяващо собственост върху ПИ 66113.12.168);
  • Ø  на Мариян Златев Митков, съгласно договор за делба № 177, том III, рег.1516 от 14.09.2000 г. – Районен съд гр.Каварна (удостоверяващ собственост върху ПИ 66113.12.78 – един от имотите, от част на който е образуван новия ПИ 66113.12.168);
  • Ø  на “ДЕФКО“ ООД, съгласно нот. акт № 183, том VI, дело 1753, рег. 4052 от 13.08.2004 г. – Районен съд гр.Каварна (удостоверяващ собственост върху ПИ 66113.12.76 – един от имотите, от които е образуван новия ПИ 66113.12.168);
  • Ø  на ЕТ „Лиман-8-Марчо Колев“, съгласно нот. акт № 32, том V, дело 1109, рег. 1564 от 20.09.2000 г. – Районен съд гр.Каварна (удостоверяващ собственост върху ПИ 66113.12.77 – един от имотите, от които е образуван новия ПИ 66113.12.168);
  • Ø  на Антоанета Стоянова Върбанова, съгласно договор за делба № 177, том III, рег.1516 от 14.09.2000 г. – Районен съд гр.Каварна (удостоверяващ собственост върху ПИ 66113.12.80 – един от имотите, от част на който е образуван новия ПИ 66113.12.168);
  • Ø  на Николай Златев Митков, съгласно нот. акт № 186, том IV, дело 1121, рег. 2731 от 27.12.2002 г. – Районен съд гр.Каварна (удостоверяващ собственост върху ПИ 66113.12.85 – един от имотите, от които е образуван новия ПИ 66113.12.168).

За новия ПИ с идентификатор 66113.12.169 не се установи дублирана собственост и за него в КРНИ са вписани:

  • Ø    собственика на ПИ 66113.12.80, от част на който е образуван ПИ 66113.12.169, а именно Антоанета Стоянова Върбанова, съгласно договор за делба № 177, том III, рег.1516 от 14.09.2000 г. – Районен съд гр.Каварна;
  • Ø   собственика на ПИ 66113.12.86, от който е образуван ПИ 66113.12.169, а именно Николай Златев Митков, съгласно нот. акт № 61 том I, дело 80, рег. 398 от 04.02.2003 г. – Районен съд гр.Каварна.

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Дата на поставяне на таблото: 16.05.2017 г.

             Дата на сваляне от таблото: 31.05.2017 г.

Длъжностно лице: инж.Милена Терзиева – главен експерт „СПК“

 

 

 

                                                                      НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ: 

                                                                                                                       /инж.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ/