ДО МАРИЯНА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МАРИЯНА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-18340-22.01.2016 г. от Столична Община, район „Люлин“ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4354.360, с адрес: гр.София, район „Люлин”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.4354.659  по скица – проект № 15-106795-08.03.2016 г., отделя се частта от УПИ IX-360 за ЖС, попадаща в уличната регулация на кв.21, по регулационен план на местност „ж.к. Люлин-разширение, запад“, гр.София, одобрен със Заповед № РД-09-50-1520/ 08.12.2008 г. и Протокол № 58 от 13.03.2014 г. и се извършва въз основа на проект на правоспособно лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София Ви се предоставя възможност в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 10,30 ч. до 11,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-18340-22.01.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време в понеделник, сряда и петък от 09:30 до 11:30 часа.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-18340-22.01.2016 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4354.360, с адрес: гр.София, район „Люлин”, Столична община, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

 

Приложение: Копие на скица – проект № 15-106795-08.03.2016 г.                                                                                      

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.06.2017 г.