До: Марко Неделчев Марков

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Марко Неделчев Марков

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-313037-09.10.2017г. от Вардар Димитров Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46913.120.209 в  с. Малък Поровец.

Изменението се изразява в прилагане на дворищно регулационен план за УПИ VIII-209, IX-209 и X-209 от кв.19 на с.Малък Поровец, като ПИ с идентификатор 46913.120.209 се разделя на три нови ПИ с проектни идентификатори 46913.120.741, 46913.120.742 и 46913.120.743, съгласно заповед № 609/25.09.1982г на кмета на община Исперих. 

            В кадастралния регистър на КККР на гр. Разград сте записан като съсобственик в ПИ с идентификатори  46913.120.209 и явявате заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег. № 01-313037-09.10.217г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№ 01-313037-09.10.2017г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 

Дата на качване на сайта на АГКК /таблотона СГКК Разград: 13.09.2017г.

Дата за сваляне от сайта АГКК /таблотона СГКК Разград: 20.09.2017г.

Дл.лице: инж. Ганчо Петров