До МАРТИН МИНКОВ ЦВЕТКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
МАРТИН МИНКОВ ЦВЕТКОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

   На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-131722-16.04.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.4361.136.25, район Люлин, ул. Поручик Григорий Загорски, бл. 504, за която сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в коригиране на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.4361.136.25.17, 68134.4361.136.25.18, 68134.4361.136.25.19 и 68134.4361.136.25.20, чрез заличаването им и нанасяне на самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.4361.136.25.43, 68134.4361.136.25.44, 68134.4361.136.25.45 и 68134.4361.136.25.46 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-131722-16.04.2018 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-131722-16.04.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на сграда с идентификатор 68134.4361.136.25, район Люлин, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        инж. МАРИЯ ПЕТРОВА

(Със заповед № РД - 20-52/07.06.2018г.)

 

 

Качено на табло: 12.06.2018г.

 

 

Изготвил:                      инж. Ал. Петрова