ДО МАРТИН РАЧЕВ ЦВЕТКОВ ХРИСТО РАЧЕВ ЦВЕТКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МАРТИН РАЧЕВ ЦВЕТКОВ
ХРИСТО РАЧЕВ ЦВЕТКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-43156-16.02.2017г. от Божидар Петров Христов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР), състоящо се в нанасяне на жилищно помещение на партера на сграда с идентификатор 68134.107.11.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 1, като при нанасянето се коригира контура на самостоятелен обект с идентификатор 68134.107.11.1.9, за който се установи, че сте заинтересувани лица.

Предвид горното в седемдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София имате възможност да изразите становище и съгласно чл. 36, ал. 2 от АПК да предоставите доказателства по започналото административно производство. След изтичане на срока процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 12.05.2017 г.