ДО МЕДИГРУП ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МЕДИГРУП ЕООД

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-41490-14.02.2017г. от ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС и ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявена промяна в границите на сграда с идентификатор 68134.401.269.1 и 5 броя самостоятелни обекта в нея, която сграда се намира в имот с идентификатор 68134.401.269, по отношение на който сте заинтересувани лица.

Предвид горното в седемдневен срок от залепване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч. След изтичане на срока, процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 19.04.2017г.