ДО МЕГЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА ЛИДИЯ ТРАЯНОВА ДИЛКОВА ТЕМЕЛКА ТАНЧЕВА КУТЕВА ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛИДИЯ ТРАЯНОВА ДИЛКОВА
ТЕМЕЛКА ТАНЧЕВА КУТЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380366-29.11.2017г. от АЛИНА АЛИПИЕВА ЧАКАЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.738, 68134.4094.739 и 68134.4094.5259, находящи се в район Младост, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на границите на поземлен имот с идентификатор 68134.4094.5804, по скица-проект № 15-131747-01.03.2018г., в съответствие с границите на УПИ IV – 1524, кв. 6 по рег. план на м. ”в.з. Малинова долина I част Американски колеж”, съгласно представен документ за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-380366-29.11.2017г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-380366-29.11.2017г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.738, 68134.4094.739 и 68134.4094.5259, находящи се в район Младост, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект   № 15-131747-01.03.2018г.                                                               

 

 

 

 

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.04.2018 г.