Дo: МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН АХМЕД До: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН До: АЙДЪН ХЮСЕИНОВ САЛИЕВ До: обственик на ПИ 77308.504.1228

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН АХМЕД
До:
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
До:
АЙДЪН ХЮСЕИНОВ САЛИЕВ
До:
обственик на ПИ 77308.504.1228

Публикация на:: 
Разград

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-339551-30.10.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №  РД- 15.12.2016 02-20-5 от г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9230-04.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 77308.504.1228, 77308.504.1228.2, 77308.504.1229, 77308.504.1232, 77308.504.9045, 77308.504.1228.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9230-04.12.2017 г.
2. Скица- проект

 

 

Дата: 04.12.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. РАЗГРАД:…………………

                                                                                                                             / инж. ГАНЧО ПЕТРОВ /