ДО МЕЛПОМЕНТА ГЕОРГИЕВА БОЗЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
МЕЛПОМЕНТА ГЕОРГИЕВА
БОЗЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-70230-23.02.2018г. от Константин Тодоров Мищалов, чрез пълномощник Христо Константинов Мищалов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за отразяване схеми на самостоятелни обекти – магазин и складово помещение, собственост на Константин Тодоров Мишалов по нотариален акт № 144 от 16.03.1999г., находящ се в сграда с идентификатор 68134.103.61.1, ул. „Цар Шишман” № 27, район „Средец”. Изменението засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.61.1.17, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран собственик.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-70230-23.02.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-70230-23.02.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР за отразяване схеми на самостоятелните обекти, при спазване на законоустановения ред.                               НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

   ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Изготвил:   инж. Н. Дойчинова

Дата на залепване на таблото: 16.05.2018г.