Дo: МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ До: ИВАН СТЕФАНОВ ДЕЛИИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

До:
ИВАН СТЕФАНОВ ДЕЛИИВАНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-128278-12.04.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4025-18.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.519.112.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на табло: 12.06.2018 г.                          Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                                 / инж.Никола Терзиев /