ДО МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПУШЕВСКА КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДРУМКОВА ТРИФОН ХРИСТОВ ДРУМКОВ СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДРУМКОВА МАРИЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА ИВАН АВРАМОВ ВЛАДИМИРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПУШЕВСКА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДРУМКОВА
ТРИФОН ХРИСТОВ ДРУМКОВ
СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДРУМКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА
ИВАН АВРАМОВ ВЛАДИМИРОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г. от заявител Петя Тодорова Цанкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти - апартаменти на адрес гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 7, вх. Г.

Изменението се изразява в промяна границите на самостоятелни обекти с идентификатори: 10447.502.9.18.15, 10447.502.9.18.16, 10447.502.9.18.19, 10447.502.9.18.20,  10447.502.9.18.23 и 10447.502.9.18.24. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра –„КАДАСТЪР - СИ” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти - апартаменти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 7, вх. Г, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

С уважение,

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 19.06.2017 г.                  Дата на сваляне от таблото: 27.06.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/Надежда Джутева - младши експерт АО/