ДО МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПУШЕВСКА КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДРУМКОВА ТРИФОН ХРИСТОВ ДРУМКОВ СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДРУМКОВА МАРИЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА ИВАН АВРАМОВ ВЛАДИМИРОВ

Версия за печатВерсия за печат

ДО
МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПУШЕВСКА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДРУМКОВА
ТРИФОН ХРИСТОВ ДРУМКОВ
СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДРУМКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА
ИВАН АВРАМОВ ВЛАДИМИРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г. от заявител Петя Тодорова Цанкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти - апартаменти на адрес гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 7, вх. Г.

Изменението се изразява в промяна границите на самостоятелни обекти с идентификатори: 10447.502.9.18.15, 10447.502.9.18.16, 10447.502.9.18.19, 10447.502.9.18.20,  10447.502.9.18.23 и 10447.502.9.18.24. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра –„КАДАСТЪР - СИ” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-129131-02.05.2017 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти - апартаменти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 7, вх. Г, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

С уважение,

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 19.06.2017 г.                  Дата на сваляне от таблото: 27.06.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/Надежда Джутева - младши експерт АО/

 

статус: 
Актуално